מועדון הרכב והאספנות בישראל

Israel Classic & Collectors Vehicle Club

תקנון העמותה

(אחרי השינויים באסיפה הכללית 22.3.2011)

שם העמותה:

מועדון החמש- מועדון הרכב הקלאסי והאספנות בישראל (ע"ר), להלן "העמותה".

המבנה החוקי:

התאגדות שנרשמה ונוסדה כעמותה לפי חוק העמותות התש"מ – 1980.

מטרת העמותה:

3.1 עידוד שימור כל סוגי הרכב לרבות רכב עתיק, קלאסי ואספנות בישראל.

3.2 ייצוג בעלי וחובבי רכב אספנות, קלאסי ועתיק בישראל מול גופים ממלכתיים, ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל.

3.3 ארגון תצוגות, כינוסים ומסעות של רכב אספנות, קלאסי ועתיק בארץ ובחו"ל.

3.4 פיתוח מודעות להיסטוריה המוטורית בארץ ובחו"ל.

3.5 הגברת התודעה המוטורית בכלל ולאספנות רכב בפרט.

3.6 טיפוח המודעות לזהירות בדרכים.

3.7 חינוך לתחזוקה נכונה ולשימוש נכון ברכב.

סמכויות:

4.1 העמותה הינה אישיות משפטית המוסמכת לקבל תרומות, מתנות, ירושות, עזבונות וכד', לשם הגשמת מטרות העמותה.

4.2 העמותה רשאית בנוסף לאמור בס"ק 4.1 לרכוש, למכור, לשכור, להשכיר, ליצור קרנות, להתחייב ולהתקשר בחוזים – כל זאת בכפוף להחלטה ברוב רגיל של האסיפה הכללית וגם/או אסיפה כללית שלא-מן-המניין של חברי העמותה. כל האמור בסעיף זה יחול אך ורק על החלטות שאינן כלולות בתקציב העמותה כפי שאושר ע"י האסיפה הכללית.

4.3 בנוסף על האמור בס"ק 4.2, העמותה אינה רשאית להתקשר בהסכמי הלוואות וגם/או בהסכמי שיעבודים מכל סוג ומין שהוא.

4.4 נכסי והכנסות העמותה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה. למרות האמור לעיל, מותר להחזיר לחבר הוצאות אישיות, באישור ועדת הכספים ובכפוף לכללי ניהול תקין.

חברים:

5.1 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.

5.2 כל אדם (אישה וגבר) שמלאו לו/ה 18 שנים כשיר להיות חבר בעמותה (כל הכתוב בתקנון לגבי חבר בלשון זכר תקף גם לגבי חברה, בשינויים הנדרשים בלשון נקבה).

5.3 כל תאגיד הרשום בישראל כשיר להיות חבר בעמותה.

5.4 כל צעיר/ה שטרם מלאו לו/ה 18 שנים כשיר להצטרף לעמותה כעמית באופן דומה לחבר בעמותה, בשינויים המחוייבים ובכפוף לסעיפים 6.15-6.14.

5.5 אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד העמותה בקשה בזו הלשון:-
"אני (שם, מען, מס' זהות) מבקש להיות חבר בעמותה "מועדון הרכב הקלאסי והאספנות בישראל". אם אתקבל כחבר בעמותה אני מתחייב לקיים את תקנונה ואת החלטות מוסדותיה".

5.6 לבקשה יצורפו דמי הרשמה וחברות לפי ס"ק 6.5 להלן.

5.7 בן/בת משפחה מקירבה ראשונה של חבר/ת העמותה המעוניין/ת להצטרף גם כן כחבר/ה בעמותה, חייב להגיש לוועד העמותה בקשה בנוסח דומה לאמור
בס"ק 5.5.
בן/בת משפחה כאמור חייב לצרף דמי הרשמה בנפרד ודמי חברות מופחתים כפי שנקבעו מעת לעת ע"י הוועד.

5.8 תאגיד החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד העמותה בקשה בנוסח שייקבע, בצירוף אישור רשמי על רישומו כתאגיד בישראל ועל בעלי זכות החתימה בשמו. תאגיד כנ"ל ימנה ויסמיך נציג אחד בלבד מטעמו לצורך השתתפות באסיפות העמותה ובהצבעות.

5.9 חבר חדש יהיה במעמד "מועמד לחברות" במשך 3 חודשים. החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר קבוע בעמותה, או אי קבלתו, תידון בוועד העמותה רק לאחר 3 חודשי מועמדות כאמור.

5.10 סירב הוועד לקבל את המבקש כחבר בעמותה, רשאי המבקש לערור על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה של העמותה. החלטת האסיפה הכללית תהיה סופית.

5.11 מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה.

5.12 בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.

זכויות וחובות החברים:

6.1 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

6.2 חבר העמותה רשאי להשתתף באסיפות כלליות של העמותה.

6.3 רק בתום שלשה חודשי חברות בעמותה רשאי חבר להצביע באסיפות הכלליות ובבחירות למוסדות העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

6.4 להיבחר למוסדות העמותה רשאי כל חבר רק בתום שלשה חודשי חברות בעמותה ובכפוף לתקנון זה.

6.5 חבר העמותה ישלם במועד את דמי ההרשמה והחברות כפי שנקבעו מעת לעת ע"י ועד העמותה.

6.6 חבר עמותה שלא שילם את דמי החברות במועד, זכויותיו בעמותה יוקפאו וגם/או יצומצמו עד קבלת התשלום בו הוא חייב. הוועד יתריע בפני החבר לפחות שבועיים מראש על הקפאת או צמצום זכויותיו.

6.7 חבר עמותה אשר לא יכבד פסק דין וגם/או החלטה אשר ניתנה על ידי בית דין חברים (כאמור בפרק 13), זכויותיו בעמותה יוקפאו וגם/או יצומצמו עד לביצוע פסק הדין וגם/או החלטת בית דין חברים.

6.8 חבר העמותה ימלא אחר תקנון העמותה, החלטות מוסדותיה והנחיות בעלי התפקידים שבה.

6.9 חבר העמותה לא יפגע בחבר עמותה אחר ולא יגרום לו נזק.

6.10 חבר העמותה לא יחרוג ממסגרת מטרותיה.

6.11 חבר העמותה שנפגע ע"י חבר אחר או ע"י אחד ממוסדות העמותה בעקבות מעשה או מחדל במסגרת פעילויות העמותה ו/או קידום מטרותיה או בקשר איתן, רשאי לפנות לבית-דין חברים של העמותה בתביעה נגד החבר או המוסד הפוגע.

6.12 ועד העמותה או ועדת הביקורת רשאים לפנות לבית-דין חברים של העמותה בתביעה נגד חבר העמותה שגרם נזק או פגיעה לעמותה או למי מחבריה בעקבות מעשה או מחדל של אותו חבר במסגרת פעילויות העמותה ו/או קידום מטרותיה ו/או בקשר איתן.

6.13 חבר העמותה, שנתבע בפני בית-דין חברים של העמותה או שנדרש להופיע בקשר עם תביעה כזו, חייב להופיע בפני בית-הדין כאמור בסעיף 13 להלן.

6.14 עמית (מתחת לגיל 18) זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה כמו חבר העמותה למעט הזכות להצביע, לבחור ו/או להיבחר באסיפה ובמוסדות העמותה.

6.15 עם הגיעו לגיל 18, חייב העמית להגיש בקשת חברות כאמור בסעיף 5.5 לעיל. העמית יהפוך ל"מועמד לחברות" בכפוף לסעיף 5.9 לעיל, ויהיה רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה בכפוף לסעיפים 6.3 ו-6.4 לעיל.

6.16 תאגיד הרשום כחבר בעמותה הינו בעל זכויות וחובות בעמותה כמו כל חבר עמותה, וגם בהצבעות הינו בעל קול אחד בלבד (באמצעות נציגו המוסמך כאמור בס"ק 5.7).

פקיעת חברות:

7.1 החברות בעמותה פוקעת במות החבר, ובחבר שהינו תאגיד – בגמר פירוקו.

7.2 החברות בעמותה פוקעת בפרישת החבר ממנה. הודעת פרישה תימסר בכתב לוועד העמותה.

7.3 החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת החבר ממנה. האסיפה הכללית ובית-דין חברים רשאים להחליט על הוצאת חבר מן העמותה לצמיתות או לתקופה קצובה.

7.4 האסיפה הכללית, בהמלצת ועד העמותה, רשאית להפסיק חברותו של חבר בעמותה לצמיתות או לתקופה מסויימת מן הטעמים הבאים:

7.4.1 החבר לא שילם דמי חבר או כל חוב אחר לעמותה.

7.4.2 החבר לא קיים את תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי התפקידים בה.

7.4.3 החבר פעל ו/או פועל בניגוד למטרות העמותה.

7.4.4 החבר נהג ו/או נוהג בניגוד לאמות מידה מוסריות מקובלות.

7.4.5 החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

7.5 על החלטת האסיפה הכללית לפי ס"ק 7.4 לעיל אין ערעור.

7.6 ועד המועדון רשאי להפסיק חברותו של חבר בעמותה במידה ולא שילם דמי חבר והוא מפגר בתשלום תקופה העולה על 3 חודשים.

7.7 לא תופסק חברותו של חבר בעמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע דבריו.

7.8 אין פקיעת החברות בעמותה פוטרת את החבר מסילוק התשלומים המגיעים לעמותה ממנו ערב פקיעת חברותו.

מוסדות העמותה:

8.1 האסיפה הכללית.

8.2 ועד העמותה (ההנהלה).

8.3 מבקר העמותה וועדת הביקורת.

8.4 בית-דין חברים.

8.5 מזכיר העמותה.

אסיפה כללית רגילה:

9.1 מועד האסיפה הכללית (יום ושעה) ומיקומה ייקבעו על-ידי הוועד.

9.2 אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה שתישלח לכל חברי העמותה לפחות שבועיים לפני מועד האסיפה. בהודעה יצויין יום, שעה, מקום וסדר-יום לאסיפה.

9.3 האסיפה הכללית תשמע דין וחשבון על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תקבל דו"ח כספי שיוגש לה ע"י הוועד, תדון בהם ותחליט על אישורם על נספחיהם השונים כפי שיעודכנו מדיפעם על ידי רשם העמותות.

9.4 האסיפה הכללית תבחר אחת לשנתיים את חברי הוועד, את מבקר העמותה ואת חברי ועדת הביקורת וכן ממלאי-מקום. האסיפה הכללית רשאית להחליט על מספר חברי הוועד, ועדת הביקורת, בית-הדין וממלאי-המקום, אך בכל מקרה מספרם יהיה אי זוגי ולא פחות משלושה בוועד ושניים בוועדת הביקורת בנוסף למבקר העמותה. בכל בחירות רשאי יו"ר הוועד היוצא להציע לאסיפה הכללית את מספר חברי הוועד שייבחרו כחברי ועד באסיפה הכללית.

9.5 מניין חוקי לפתיחת האסיפה בשעה הייעודה לכינוסה יהיה אם נכחו בה לפחות רבע מחברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך, אך לא פחות משלושה חברי העמותה.

9.6 היה ולא נתכנס המניין החוקי כמצויין לעיל בשעה הייעודה, תידחה פתיחת האסיפה בחצי שעה ואז יהיו חברי העמותה הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל מניין חברים שהוא, אך לא פחות משבעה. האסיפה רשאית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך, אך לא פחות משלושה חברי העמותה. היה ולא נתכנסו גם שבעה חברים במועד הדחוי או לא נותרו אף שלושה חברים נוכחים אחרי פתיחת האסיפה לפי התקנון, תידחה האסיפה הכללית למועד חדש שייקבע לפי ס"ק 9.1-9.2 לעיל.

9.7 האסיפה הכללית תבחר מבין חברי העמותה הנוכחים יושב-ראש לניהול האסיפה ומזכיר לרישום וניהול הפרוטוקול. יו"ר האסיפה יאשר את הפרוטוקול בחתימתו.

9.8 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל. היה וקולות המצביעים שקולים – יכריע קולו של יו"ר האסיפה.

9.9 ההצבעה באסיפה הכללית היא אישית ולכל חבר בעמותה קול אחד. לפי דרישת 5 חברים יש לקיים הצבעה חשאית באמצעות פתקי הצבעה.

9.10 האסיפה הכללית תכונס מדי שנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים לאחר מועד כינוס האסיפה הכללית השנתית שלפניה.

9.11 מוסדות העמותה, לרבות בעלי התפקידים המפורטים בהמשך, נבחרים ע"י האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים, בכפוף למפורט בתקנון זה, למעט מזכיר העמותה שימונה ע"י הוועד לתקופה כפי שיחליט, אך לא פחות משנה.

9.12 האסיפה הכללית רשאית להאציל מסמכויותיה לוועד העמותה ובלבד שמדובר בנושאים מוגדרים ואין בכך כדי לפגוע באופיה, מהותה ותפקידיה של האסיפה הכללית ומבלי לפגוע בסמכויותיה על פי החוק.

אסיפה כללית שלא-מן-המניין:

10.1 הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא-מן-המניין בכל עת, ובלבד שחלפו 60 יום ממועד האסיפה הכללית שלא-מן-המניין הקודמת, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

10.2 הזמנה לאסיפה כללית שלא-מן-המניין תישלח לכל חברי העמותה לפחות עשרה ימים קודם ליום כינוסה.

10.3 הזמנה לאסיפה כללית שלא-מן-המניין תפרט את סדר יומה ואין לדון בה או לקבל החלטות אלא בנושאים שעל סדר היום שלה.

10.4 הסעיף מבוטל.

10.5 זכויות ההצבעה באסיפה כללית שלא-מן-המניין ואופן קבלת ההחלטות בה יהיו כבאסיפה הכללית הרגילה בשינויים המחוייבים.

10.6 פסקה זו מבוטלת.

10.7 הוועד רשאי לזמן אסיפה כללית שלא-מן-המניין לצורך קיצור תקופת כהונתו של חבר ועד או של יו"ר הוועד אם יש בהמשך כהונתו משום פגיעה בעמותה או בתפקודה.

10.8 על שינויים בתקנון העמותה מחליטה אסיפה כללית שלא-מן-המניין שנקראת במיוחד לשם כך בכפוף לתנאים הקבועים בפרק 20 להלן. אסיפה כזו יכולה להתקיים במועד האסיפה הכללית השנתית.

ועד העמותה (ההנהלה):

11.1 ועד העמותה הינו הגוף המנהל והמבצע של העמותה, יכונה להלן גם "הוועד".

11.2 כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים לוועד.

11.3 תפקידיו העיקריים של ועד העמותה הם ניהול, קידום והגשמת מטרות העמותה.

11.4 חברי הוועד נבחרים ע"י האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים. חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש. חבר ועד חייב להיות חבר בעמותה.

11.5 ועד העמותה ימנה לפחות שלושה חברים.

11.6 כל עוד לא נבחר ועד חדש ימשיך הוועד הנוכחי בכהונתו.

11.7 חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד. חבר ועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול-דין או פושט-רגל.

11.8 יו"ר הוועד ייבחר מבין חברי הוועד ע"י חברי הוועד בישיבתו הראשונה לאחר הבחירות באסיפה הכללית.

11.9 חברי הוועד רשאים להחליף את היו"ר במהלך תקופת כהונתו, בחבר ועד אחר, ע"י הצבעה ברוב קולות.

11.10 חברי הוועד ימנו מביניהם את ממלא מקום יו"ר הוועד, את הגזבר ובעלי תפקידים אחרים.

11.11 הוועד ימנה את מזכיר העמותה, אך לתפקיד זה אין למנות מישהו מבין חברי הוועד.

11.12 נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים למנות במקומו ממלא-מקום זמני מבין חברי העמותה, עד לבחירת הוועד החדש באסיפה הכללית הקרובה.

11.13 נבצר מחבר הוועד למלא את תפקידיו, רשאים האחרים למנות במקומו ממלא-מקום זמני מבין חברי העמותה, עד שישוב למלא את תפקידיו.

11.14 הוועד יסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו וההזמנות להן. ישיבות הוועד יתקיימו במניין מינימלי של 3 חברי ועד. מספר ישיבות הוועד לא יפחת מ-4 פעמים במשך שנה קלנדרית.

11.15 הוועד יודיע לנציג ועדת הביקורת על כל ישיבותיו מראש באופן דומה להזמנת חברי הוועד.

11.16 ישיבות הוועד תהיינה פתוחות בפני חברי העמותה, אלא אם הוכרזו כסגורות לצורך דיון בעניינים הדורשים זאת. נציג ועדת הביקורת רשאי להשתתף גם בישיבות הוועד הסגורות.

11.17 הוועד רשאי להיעזר בוועדות משנה לנושאים מוגדרים או בבעלי תפקידים מיוחדים שימנה לצרכים אלה מבלי להאציל להם מסמכויותיו.

11.18 הוועד חייב למנות וועדת כספים בת 3 חברים לפחות ובהם הגזבר ושני חברי מועדון נוספים. וועדת הכספים תדון ותמליץ בפני הוועד בנושאי התקציב, תעריפי דמי ההרשמה והחברות, הדוחות הכספיים השנתיים ובכל הנושאים הכספיים האחרים.

11.19 הוועד רשאי למנות כל חבר עמותה או אף אנשים שאינם חברים בעמותה
לוועדות-המשנה ולתפקידים אלה, ובלבד שיתחייבו לפעול לפי תקנון העמותה ולמען מטרות העמותה. הוועד יקבע את אופן פעולת בעלי התפקידים והוועדות שמינה.

11.20 הוועד רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדות-המשנה ולבעלי תפקידים, למעט זכויות חתימה והתחייבות בשם העמותה, רק אם בועדת המשנה ישנם חברי וועד.

11.21 החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים, רשאי היו"ר להכריע בקולו. החלטה פה אחד של כל חברי הוועד יכולה להתקבל גם שלא בישיבת ועד.

11.22 הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו ומהחלטותיו ועותק ממנו יימסר באופן שוטף ליו"ר ועדת הביקורת.

11.23 פרוטוקול הוועד ייחתם ע"י יושב-הראש והמזכיר.

11.24 הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חבריו הרשאים לחתום ולהתחייב בשם
העמותה – להלן "המורשים". רק חתימות המורשים בצירוף חותמת העמותה יחייבו אותה. להתחייבות ו/או לחתימה שלא כאמור בס"ק זה אין כל תוקף מחייב כלפי העמותה.

11.25 החלטות בדבר שינוי סעיפי התקציב (במסגרת התקציב שאושר ע"י האסיפה הכללית) יחייבו החלטה של וועדת הכספים, והמלצה פה אחד של וועדת הכספים.

11.26 הוועד רשאי למנות ממלאי תפקידים בשכר בעמותה.

11.27 חברי הוועד אינם רשאים לקבל שכר מהעמותה, למעט החזר הוצאות לצורך מילוי תפקידם בכפוף לכללי ניהול תקין.

11.28 הוועד רשאי להקפיא, לעכב או למנוע מחבר עמותה, שלא שילם את דמי החברות, מלנצל את שירותי העמותה או מלממש את זכויותיו, עד קבלת התשלום בו הוא חייב. הוועד יתריע בפני החבר לפחות שבועיים מראש על הקפאת או צמצום זכויותיו.

מבקר העמותה וועדת הביקורת:

12.1 המבקר וחברי ועדת הביקורת נבחרים באסיפה הכללית.

12.2 המבקר משמש כיו"ר ועדת הביקורת.

12.3 בוועדת הביקורת יכהן לפחות איש מקצוע אחד מתחום המשפט ו/או מתחום ניהול כספים או חשבונאות.

12.4 תקופת כהונתם של המבקר וועדת הביקורת שנתיים.

12.5 מבקר העמותה וחברי ועדת הביקורת חייבים להיות חברים בעמותה.

12.6 חברי וועדת הביקורת והמבקר אינם יכולים לכהן גם כחברים במוסד/ועדה הכפוף לביקורת ועדת הביקורת.

12.7 ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת רישומי החשבונות שלה ותביא את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי בפני האסיפה הכללית.

12.8 ועדת הביקורת תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנות להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

בית-דין חברים:

13.1 בית-דין חברים נבחר ע"י האסיפה הכללית.

13.2 מספר חברי בית-הדין יהיה לפחות שלושה.

13.3 חברי בית-הדין יבחרו מביניהם את נשיא בית-הדין.

13.4 לפחות אחד מחברי בית-הדין יהא משפטן.

13.5 בית-הדין רשאי לדון בכל עבירות משמעת שעבר חבר העמותה ו/או ממלא תפקיד בעמותה ובכל תביעה שתוגש בפניו ע"י חבר העמותה או כנגד חבר העמותה.

13.6 בית-הדין ישמש כבורר בכל סכסוך בין שני חברי העמותה (או יותר) שיוגש בפניו ויוכל לשמש כבורר גם בין חבר העמותה לבין גוף חיצוני או אדם אחר בהסכמת שני הצדדים.

13.7 לגבי תביעות או סכסוכים כספיים בין חברי העמותה תיקבע מדי שנה תיקרה של הסכום הכספי העומד לדיון.

13.8 עבירת משמעת הינה כל עבירה שבית-הדין יחליט לגביה כי היא עבירת משמעת.

13.9 בית-הדין ידון בערעורים על החלטות מוסדות העמותה שאינן בסמכותה הבלעדית של האסיפה הכללית.

13.10 בית-הדין מוסמך לדון ולפסוק בכל שאלה או תביעה שתוגש בפניו ותובא להכרעתו ע"י מוסדות העמותה.

13.11 בית-הדין רשאי להטיל, בין השאר, את העונשים האלה:

– נזיפה (עם או בלי פרסום).

– אזהרה.

– השעייה מפעילויות העמותה.

– קנס כספי לטובת קופת העמותה (עד תיקרה שתיקבע).

– פיצוי כספי לחבר הנפגע (עד תיקרה שתיקבע).

– הוצאה מן העמותה (לצמיתות או לתקופה קצובה).

– כל עונש אחר העולה בקנה אחד עם אופי העמותה ומהותה.

13.12 דיוני בית-הדין ינוהלו בהרכב אי-זוגי של דיינים (3 לפחות).

13.13 הרכב בית-הדין לכל דיון ייקבע ע"י נשיא בית-הדין.

13.14 החלטות בית-הדין, יתקבלו רק לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות נאותה להציג את עמדותיהם.

13.15 החלטות בית-הדין יינתנו בכתב וייחתמו ע"י הדיינים היושבים בדין.

13.16 בית-הדין אינו כפוף לסדרי ראיות או לסדר דין ורשאי לקיים את דיוניו באופן הנראה לו בהתאם לנסיבות.

13.17 בית-הדין רשאי לקבוע אגרת תביעה שתחול על תביעה של חבר העמותה המוגשת בפניו נגד חבר עמותה אחר.

13.18 בית-הדין רשאי לקבוע אגרת ערעור שתחול על ערעור המוגש בפניו נגד החלטת מוסדות העמותה.

13.19 אגרת התביעה והערעור וכן הקנסות הכספיים לטובת קופת העמותה ייועדו לפעולת חינוך ותרבות לחברי העמותה.

13.20 ניתן לערער על החלטות בית-הדין רק בפני האסיפה הכללית והחלטת האסיפה הכללית תהיה סופית.

מזכיר העמותה:

14.1 מזכיר העמותה ימונה ע"י הוועד בתיאום עם חבריו. מזכיר העמותה לא ימונה מבין חברי הוועד. המזכיר חייב להיות חבר העמותה.

14.2 המינוי יהיה לתקופה כפי שיחליט הוועד, אך לא פחות משנה.

14.3 תפקיד המזכיר לנהל את משרד העמותה ואת הפעילות השוטפת של העמותה, לפי הנחיות הוועד ולפי התקנון.

14.4 המזכיר ירכז את רישומי העמותה, את רשימות החברים, את הארכיון, את הקשר בכתב עם חברי העמותה, את הפניות לעמותה ואת כל התקשורת הכתובה של העמותה עם גורמי חוץ, הכל לפי הנחיות הוועד.

14.5 המזכיר יקבל תשלום עבור ביצוע תפקידו כפי שיחליט הוועד במסגרת התקציב. התשלום יכול להיות משולם לו כשכיר או כקבלן עצמאי, בכפוף לחוזה ניהול מתאים שייחתם עם העמותה.

14.6 המזכיר ירכז את הזימון לישיבות הוועד ולאסיפות הכלליות, את סדר היום ואת הפרוטוקולים לפי הנחיות הוועד. פרוטוקול ישיבות הוועד ייחתם ע"י יושב ראש הוועד והמזכיר.

14.7 המזכיר ירכז את סיכומי ועדות המשנה, המלצותיהן, פרוטוקולים מישיבותיהן ויעביר את החומר המתאים לידיעת הוועד והגורמים האחרים כפי שיתבקש ע"י בעלי התפקידים המתאימים.

14.8 המזכיר ירכז את ניהול הרישומים הכספיים ואת הדוחות הכספיים של העמותה בתיאום עם הגזבר, ועדת הכספים, ועד העמותה ורו"ח העמותה ולפי הנחיותיהם.

14.9 המזכיר יהיה חבר בוועדת הכספים של העמותה (ראה ס"ק 11.18 לעיל).

נשיא כבוד וחברי כבוד:

15.1 האסיפה הכללית רשאית לבחור נשיא כבוד לעמותה וכן לבטל מינוי כזה.

15.2 נשיא הכבוד הוא הסמכות הייצוגית של העמותה בתפקידי כבוד בלבד.

15.3 נשיא הכבוד רשאי להשתתף בכל ישיבה של כל מוסד בעמותה ללא זכות הצבעה.

15.4 נשיא הכבוד יוזמן לכל אסיפה כללית של העמותה.

15.5 הוועד רשאי להעניק מעמד של עמית כבוד לצמיתות או לתקופה מוגבלת לכל אדם שתרם ופעל בעבר או בהווה באופן יוצא דופן למען העמותה ולקידום מטרותיה וכן לבטל מינוי כזה.

15.6 חבר כבוד זכאי לכל זכויות חבר העמותה למעט זכות ההצבעה והזכות לבחור ו/או להיבחר למוסדות העמותה.

סניפים:

העמותה רשאית להקים סניפים ולקבוע את ארגונם וסדרי ניהול ענייניהם בכפוף לתקנון העמותה.

שכר:

חברי מוסדות העמותה (ועד, ועדת ביקורת, מבקר העמותה) למעט המזכיר לא יקבלו כל שכר בגין תפקידם זה.

נכסים והכנסות:

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

ספרי העמותה וארכיון:

19.1 העמותה תנהל רשימות חברים, רשימות בעלי תפקידים, רשימות רכבים, ספרי פרוטוקולים וכל מסמכים אחרים בעלי אופי דומה, בין בנייר ובין באמצעות המחשב.

19.2 העמותה תנהל ספרי חשבונות לפי חוק, בין בנייר ובין באמצעות המחשב.

19.3 העמותה תנהל ארכיון מקצועי בנושאי רכב לשימוש חברי העמותה ולמטרות היסטוריות.

19.4 כל ספרי ורישומי העמותה יישמרו בקפידה ויהיו פתוחים בפני ועדת הביקורת.

19.5 כל רשימות העמותה בעלות אופי אישי ועם פרטים אישיים הנוגעים לחבר העמותה תהיינה חסויות, למעט אם ניתן אישור בכתב ע"י חבר העמותה להעברת המידע האישי הכלול בהן.

שינויים בתקנון:

20.1 על שינויים בתקנון העמותה מחליטה האסיפה הכללית שנקראת במיוחד לשם כך. אסיפה כזו יכולה להתקיים במועד האסיפה הכללית השנתית.

20.2 ההזמנה לאסיפה הכללית שלא-מן-המניין תכלול בסדר יומה בכתב את פירוט השינויים המוצעים בתקנון.

20.3 ההזמנה תתבצע לפי נוהל זימון אסיפה כללית שלא-מן-המניין (בשינויים המחוייבים) לפי פרק 10 לעיל.

20.4 מניין חוקי לאסיפה הכללית שעל סדר יומה שינויים בתקנון – רבע מכלל החברים הרשומים בעמותה. במידה ולא התייצבו רבע מכלל החברים לאחר מחצית השעה ובמידה ויהיו נוכחים בעת ההצבעה מינימום 50 חברים, אזי תיערך הצבעה. במידה ולא היו נוכחים בעת ההצבעה לפחות 50 חברים, תידחה ההצבעה וגם/או הדיון בשינויים בתקנון למועד נבחר אחר.

20.5 החלטה על שינוי תקנון טעונה רוב של 75% ממספר חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

פירוק העמותה:

21.1 על פירוק העמותה מרצון רשאית להחליט אסיפה כללית שלא-מן-המניין שנקראה וזומנה במיוחד לשם כך.

21.2 אסיפה כללית לעניין זה לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם העמותות תצהיר של רוב חברי הוועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע את חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.

21.3 אסיפה כללית שלא-מן-המניין שעל סדר יומה פירוק העמותה, תזומן ע"י יו"ר הוועד.

21.4 הזמנות לאסיפה כללית כאמור לעיל, יישלחו לכל חברי העמותה לפחות 21 יום קודם למועד האסיפה, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

21.5 העמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק. תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לענין זה.

21.6 פסקה זו מבוטלת.

21.7 פסקה זו מבוטלת.

21.8 פסקה זו מבוטלת.

21.9 התקבלה החלטת פירוק כאמור לעיל, תמנה האסיפה הכללית צוות מיוחד לביצוע הליכי הפירוק.

21.10 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה, רכושה וזכויותיה לידי "מוסד ציבורי" אחר (כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה) בעל מטרות דומות, ולא יחולק בין חברי העמותה.

פסקה זו מבוטלת


להורדת תקנון העמותה המעודכן לאחר שינויים בתאריך 22.03.2012, לחץ כאן

דילוג לתוכן